adla forfader

Våra ädla förfäder via släkten Nicolai

Trijntje Jelles Nicolai var gift med Sjouke Hendriks Dalstra, som var farfar (Pake
på frisiska) till min mor Fokje Dalstra. Sjouke var snickare och bonde i Rottevalle.
Genom att en farbror till Sjouke, Lammert Teyes Dalstra hade begått ett brott,
blev hela släkten Dalstra mer eller mindre banlyst och Trijntje Jelles Nicolai blev
borttagen ur Nicolais släktregister.
Hon var givetvis inte skyldig till brottet, inte heller Sjouke Hendriks Dalstra, men brottet av
Lammert och sonen Markus Lammerts Dalstra samt en kusin Auke Freerks Dalstra,
var såpass allvarligt att alla övriga i släkten Dalstra fick stora svårigheter under minst en generation.

Föräldrarna till Trijntje Jelles Nicolai var Jelle Pieters Nicolai och Fopken Pieters
Riemersma och deras ädla förfäder var:

Bottema van Juwsma, van Burmania, van Donia, Douma van Oenema, van Galama,
van Gratinga, van Harinxma toe Sloten, van Harinxma thoe Heegh toe Donia,
Helbada van Aytta, Heringa thoe Ackerum, Hilverda thoe Hemric, van Itsma
Jelckama van Metzlaw, Juwsma van Bottema, Obbema van Abbema, Obbema van Heemstra,
Ockinga van Gerritsma, van Tjaerda, van Heemstra en Wiarda.

Speciellt är släkterna van Burmania och van Galama mycket intressanta.

van Burmania:

Gemme Douwes van Burmania, son till Douwe Riencks van Burmania och Saepck Werps van Ydsma
van Burmania, född 1524 representerade Friesland
vid installationen av kung Philips II som herre över Nederländerna.
Vid denna tillställning vägrade han att knäböja för den nya härskare.
Han lär då ha sagt "Wy Friezen knibbelje allinne foar God". (Vi frieser knäböjer endast inför Gud)
Han anslöt sig till Ädlarnas förbund och blev därigenom banlyst av Alva, kung av Spanien.
I 1583 återvände han till Nederländerna och bodde några år i Alkmaar.
Senare återvände han till Friesland och installerade sig på Juwsmastate i Ferwerd.


          Gemme van Burmania voor Philips II.


Van Burmania var två gånger gift. Första gången med Jouck van Haerda.
Efter hennes död vid födelsen av fjärde barnet, gifte han sig med änkan Juliana van Aylva.
Vid första äktenskapet föddes 4 barn och vid andra äktenskapet föddes 6 barn.
Han dog i november 1602 på Juwsmastate. Han gravsattes 5 december 1602 i
Sint-Martinuskyrkan i Ferwerd.

van Galama:

Genom släkten van Galama fick vi många generationer till våra förfäder. 10 Generationer före
Trijntje Pieters Nicolai var hennes förfader Sicke Douwes van Galama, gift med
Jelts Taekes Heemstra. Därefter hittade vi ytterligare 20 generationer till
Igo Gales van Galama, född omkring 780 i Stavoren. Han var son till
Gale van Galama och prinsessa av Friesland, dotter till Radboud II, kung av Friesland.

                                     

                                     Radboud II, kung av Friesland

Koning Radboud II, född 700 och död 786, kung av Friesland och hans farfar var
Radboud I som var kung över Magna Frisia.
                                     
                                     

                                                        Magna Frisia 650 - 734

Genom vår efterforskning fick vi veta, att 8 generationer före Radboud II
blev hans förfader Godwulf, första kungen över Magna Frisia.
Godwulf var född år 165 i Danmark då hans föräldrar Geat Jàt och Gogoifa av Troja
med 3 fartyg via Tyskland och England hamnade i Danmark.
Sedan stannade de några år i Magna Frisia och Godwulf blev utnämnd till kung
av Magna Frisia. Han gifte sig med Gogolfr av Troja och en av deras söner, Richoldus
Uffo I efterträdde sin far som kung över Magna Frisia. Richoldus Uffo I gifte sig
med Odilba Haron och de fick bl.a. sonen Odibaldus av Friesland, som gifte sig med
prinsessa Haddinga av Danmark.

Farfar till Odibaldus var Geat Jàt av Troja.
Vi upptäckte att vi redan tidigare hade Geat Jàt av Troja som vår förfader.
Geat Jàt var kung av Troja och Asgård och 6 generationer senare förfader till Odin.

Det viktigaste har vi lagt här i vår hemsida, men om någon vill veta mera över
dessa förfäder, skriv det i vår gästbok, så ska vi svara på det.

Tillbaka till första sida av släkten Dalstra.  


Copyright Pieter van den Berg ©