edele voorouders

Onze edele voorouders via de familie Nicolai

Trijntje Jelles Nicolai trouwde met Sjouke Hendriks Dalstra, de grootvader/Pake
van mijn moeder Fokje Dalstra. Sjouke was timmerman en boer in Rottevalle.
Doordat een oom van Sjouke, namelijk Lammert Teyes Dalstra een misdaad had begaan,
werd de hele familie Dalstra min of meer in de ban gezet en werd ook Trijntje Jelles Nicolai
van de familieband Nicolai verwijdert.
Zij had uiteraard geen schuld en ook niet Sjouke Hendriks Dalstra, maar de misdaad van
Lammert en zijn zoon Markus Lammerts Dalstra tevens een neef Auke Freerks Dalstra,
was dusdanig dat de ovrige Dalstra's hier later veel moeilijkheden van hebben gekregen.

De ouders van Trijntje Jelles Nicolai waren Jelle Pieters Nicolai en Fopken Pieters
Riemersma en hun adelijke voorouders waren:

Bottema van Juwsma, van Burmania, van Donia, Douma van Oenema, van Galama,
van Gratinga, van Harinxma toe Sloten, van Harinxma thoe Heegh toe Donia,
Helbada van Aytta, Heringa thoe Ackerum, Hilverda thoe Hemric, van Itsma
Jelckama van Metzlaw, Juwsma van Bottema, Obbema van Abbema, Obbema van Heemstra,
Ockinga van Gerritsma, van Tjaerda, van Heemstra en Wiarda.

Vooral zijn de families van Burmania en van Galama zeer intressant.

van Burmania:

Gemme Douwes van Burmania, zoon van Douwe Riencks van Burmania en Saepck Werps van Ydsma
van Burmania, Gemme Douwes 1524-1602 geboren 1524 vertegenwoordigde Friesland
bij de inhuldiging van Philips II als heer van Nederland.
Bij die gelegenheid zou hij geweigerd hebben om te knielen voor de nieuwe landsheer.
Hij zou daarbij gezegd hebben "Wy Friezen knibbelje allinne foar God".
Hij sloot zich aan bij het Verbond der Edelen en werd door Alva, koning van Spanje,
verbannen. In 1583 keerde hij terug naar Nederland en woonde enkele jaren in Alkmaar.
Hij keerde daarna terug naar Friesland en vestigde zich op de Juwsmastate bij Ferwerd.


Gemme van Burmania voor Philips II.

Van Burmania is tweemaal getrouwd geweest. Hij trouwde de eerste maal met Jouck van Haerda.
Na haar overlijden bij de geboorte van hun vierde kind hertrouwde hij met de weduwe Juliana van Aylva.
Uit zijn eerste huwelijk werden vier en uit zijn tweede huwelijk werden zes kinderen geboren.
Hij overleed in november 1602 op de Juwsmastate. Hij werd op 5 december 1602 begraven in de
Sint-Martinuskerk van Ferwerd.

van Galama:

Door de familie van Galama kregen wij er vele voorouders erbij. 10 generaties vr
Trijntje Pieters Nicolai was haar voorvader Sicke Douwes van Galama, getrouwd met
Jelts Taekes Heemstra. We hebben daarna nog 20 generaties van Galama tot aan
Igo Gales van Galama, geboren omstreeks 780 in Stavoren. Hij was de zoon van
Gale van Galama en prinses van Friesland, de dochter van Radboud II, koning Van Friesland.

                                     

                                     Radboud II, koning van Friesland

Koning Radboud II, geboren 700 en dood 786, koning van Friesland en zijn grootvader
Radboud I was koning van Magna Frisia.
                                     
                                     

                                                        Magna Frisia 650 - 734

Door naspeuringen, zijn wij te weten gekomen dat 8 generaties vr Radboud II
werd zijn voorvader Godwulf, de eerste koning van Magna Frisia.
Godwulf werd 165 geboren in Denemarken toen zijn ouders Geat Jt en Gogoifa van Troje
met 3 schepen via Duitsland en Engeland in Denemarken aankwamen.
Zij verbleven enige jaren in Magna Frisia en Godwulf werd later uitgenoemd tot koning
van Magna Frisia. Hij trouwde Gogolfr van Troje en een van hun kinderen, Richoldus
Uffo I volgde zijn vader op als koning over Magna Frisia. Richoldus Uffo I trouwde met
Odilba Haron en zij kregen o.a. Odibaldus van Friesland, die met Haddinga van
Denemarken trouwde.

Het intressante was, dat wij al eerder Geat Jt hadden genoteerd als een voorvader van ons.
Geat Jt was de koning van Troje en Asgrd en 6 generaties later de voorvader van Odin.

Het belangrijkste hebben wij in onze homepage gelegd, maar als iemand meer wil weten over
over onze edele voorouders, schrijf dan even in ons gastenboek.

Terug naar het hoofd van de homepage  


Copyright Pieter van den Berg ©