bok

Verdere informatie over de familie Dalstra.

Volgens plannen zouden wij, Lisbeth en Pieter, aan de réunie in Rottevalle, zaterdag 14 april 2007, meedoen en hadden met Freerkje afgesproken, iets meer te vertellen over onze genealogische naspeuringen in o.a. het Ryksargyf in Leeuwarden en via internet.
Op 2:e Paasdag, toen we de camper zouden beginnen te pakken, kreeg ik (Pieter) de griep en daarna was er aan onze geplande reis naar Nederland niet meer te denken. Lisbeth belde en ik stuurde e-mails, want wij zouden niet alleen aan de réunie meedoen maar ook vele vrienden en familie, in en buiten Nederland, bezoeken.

Echt jammer dat wij niet konden komen, maar wel hebben wij wat foto's van de réunie gekregen en ook kregen wij vele e-mails van neven, nichten en vrienden die mij beterschap toewensten en dat gaf toch een fijn gevoel. Nogmaals hartelijk dank voor jullie medeleven.

Een paar weken na de réunie kwamen Freerkje, Siebe met hun dochter en man bij ons in Zweden op bezoek, dus kregen we zodoende toch over de fijne dag bij de Leyen te horen. Freerkje, Siebe, Nelleke en Willem en wij hadden een erg gezellige week en van hun bezoek laten we ook iets zien in de beschrijving over ons leven in Zweden. Ga hiervoor naar ons leven in Zweden.

De voorouders van Jacobus Dalstra.

Zoals we al bij de "Informatie over de familie Dalstra" geschreven hebben, zijn wij verwant aan de familie Nicolai. De vader van onze pake Jacobus Dalstra was Sjouke Hendriks Dalstra, geboren 27 maart 1831 te Rottevalle. Hij was timmermansknecht en boer. Op 22 maart 1856 trouwde hij in Drachten met Trijntje Jelles Nicolai, die 14 augustus 1833 te Optwijsel geboren was. Zij was de dochter van Jelle Pieters Nicolai en Fopkjen Pieters Riemersma. Deze Jelle Pieters Nicolai was niet alleen een Nicolai via zijn vader, Pyter Gooytsens Nicolai, maar ook via zijn moeder, Frijke Jelles Merkus, omdat Frijke haar moeder, Lysbeth Atzes, ook als Nicolai geboren was. Deze beide lijnen en, voor zover wij hebben kunnen nagaan, alle Nicolai's die nu nog in Drogeham wonen, zijn afkomstig van de voorvader Atzo(nis) Nicolaides, dominé in de gereformeerde kerk te Drogeham.

     

   De boerderij van Ds Atzo Nicolai                                                   De kerk in Drogeham.

Over hem is het volgende geschreven:
Student 1656, 20 October, Atzo Nicolaides, Franeker, Philosophisch student. (Aant. studentenboek) Dictaat: "Colleges in de Natuurkunde op een privaat college gedicteerd door Joannes Greydanus, meester in de Vrye Kunsten, Doctor in de Philosophie en Medicynen en gewoon Professor in de Philosophie, opgeschreven te Franeker door Atze Nicolaides, student in de Vrije Kunsten 1660"(vertaald opschrift van het dictaat) De Pastorie van Drogeham, zathe en landen bij Ds Atzo Nicolai bewoond en gebruikt, de Oostermeer Landscheidinge (thans Bosweg) ten zuiden en de Ee (later Oude Vaart) ten noorden. (Stemkohier nr 15). De Pastorielanden waren o.a. ook in de "Swaagen" en "Augustinusga meeden". De Pastorie dateerde uit de Roomse tijden en was ook door pastoors bewoond. In 1581 hadden de kerkvoogden 47 goudgulden geleend tegen 8 % rente "synde tot reparatie van Pastoriehuis en Schuur dwelke verbrant weren". (Geestelijke Opkomsten, Reitsma) De Pastorie bestond uit 2 kamers, waarvan één afgebroken in 1792, toen de tegenwoordige Pastorie ongeveer 50 meter noordelijker werd gebouwd. De overgebleven kamer, die in 1939 afbrandde werd altijd nog genoemd "de alde Pastorije". Iets zuidelijker staat nu een nieuw huis. De Pastorieschuur schijnt afgebroken, toen men de Pastorielanden publiek in percelen ging verhuren. (vóór 1850) De overlevering zegt dat als de kerkgangers zondagsmorgens langs de oude Pastorie kwamen, de dominé soms nog bij de mesthoop werkte, maar toch op tijd in de kerk was. Op de grafsteen in het baarhuis: "Anno 1771 den 7de Augusti sterf de Eersame Hooggeleerde Do Atzo Nicolay in leve Getrouwe Dienaar des Evangelie J.C. over Sijn gemeente in Droogeham in Harkema-Opeinde, oud in syn 62 jaar en leit alhier begraven".Het familiewapen van Atzo Nicolai, gemaakt door K.Bekkema.

Atzo Nicolaides werd in 1640 te Franeker geboren. Zijn ouders waren Nicolas/Claas Atzes en Maaycke Tietes, beiden geboren te Franeker. Nicolas Atzes was meester schoenmaker en burger van Franeker. Met behulp van het "Genealogysk Jierboek 2000", hebben we de voorouders van Atzo Nicolaides kunnen vinden in totaal 6 generaties tot aan Romcke Ambrosiusz, gestorven tussen 1511 en 1519.
De familie Dalstra is afkomstig van Atzo Nicolai en zijn tweede vrouw, Tetje Goytsens, geboren in 1656 te Buweklooster.

Ook hebben wij bij de "Informatie over de familie Dalstra" verteld dat wij Pools bloed in de aderen hebben. De moeder van Sjouke Hendriks (de beppe van Jacobus) was Antje Jacobus Pool, geboren 15 october 1795 te Noorder-Drachten. Haar pakes pake was Hieronymy Baltemewitz Dopkewitz/Dopschewijt, geboren 1663. Hij was meester chirurgijn. Zijn vader was Bartholomeus Dopkewitz/Dopschewijt, geboren omstreeks 1630 te Dabkowice in Polen. Er zijn volgens het poolse toeristenbureau in Stockholm, drie plaatsen met de naam Dabkowitze, maar wij hebben er vier gevonden: Dabkowice Walbrzych, Dabkowice Skierniewice, Dabkowice Dolne en Dabkowice Górne.
Hier willen we dus, indien mogelijk, later doorgaan met ons onderzoek.

De voorouders van Neeltje van der Heide.

Onze beppe, Neeltje van der Heide, werd op 23 october 1870 te Surhuisterveen geboren. Haar ouders waren Jakob Geerts van der Heide en Doetje jans Veenstra, beiden geboren te Surhuisterveen. Door Neeltje haar vader zijn wij verwant aan de familie Bekkema en hierdoor kregen wij veel hulp bij het zoeken naar onze voorouders.
(Zoals wij al eerder genoemd hebben, kregen wij op het Ryksargyf in Leeuwarden contact met de chefgenealoog, de heer K. Bekkema.)

Wat betreft de naam van der Heide zijn wij bij ons onderzoek te weten gekomen, dat deze achternaam in 1811 aangenomen werd door Johannes Hendriks, de vader van Antje Johannes van der Heide.
Antje Johannes was 2 februari 1760 te Surhuisterveen geboren en in 1784 trouwde zij met Sjoerd Durks. Het echtpaar kregen 2 kinderen, Jan Sjoerds geboren 1789 en Johannes Sjoerd geboren 1795, beiden te Surhuisterveen. Toen iedereen in 1811 een achternaam moest hebben overleed de vader, Sjoerd Durks in het tuchthuis te Leeuwarden. Daarom kreeg hij geen achternaam, maar wel Antje Johannes, omdat zij de naam moest aanvaarden die haar vader opgaf. Daardoor kregen ook haar beide zoons de achternaam "van der Heide".
Johannes Sjoerds van der Heide was onze voorvader.

De oudste voorouders van Neeltje van der Heide, die wij hebben kunnen vinden, waren de voorouders van haar moeder, Doetje Jans Veenstra. Via Doetje kwamen wij na 10 generaties bij Theunis Ruurdts, geboren omstreeks 1512 en zijn vrouw Hylckjen Douwes, geboren omstreeks 1516, beiden te Tietjerk.
Waarom Sjoerd Durks in het tuchthuis was, kunnen wij helaas nog niet vertellen, maar misschien komen wij dat later te weten.

Voor zover de verdere informatie over onze voorouders.


Vervolgens zouden wij iets over Zweden vertellen en zou er interesse voor zijn, wilden wij voorstellen de volgende réunie bij ons in Zweden te houden.
Ga hiervoor naar ons leven in Zweden.

Terug naar de hoofpagina van de familie Dalstra. brevlåda posta  

 
 
   


Copyright Pieter van den Berg ©