bok

Gamla skrönor och en del sant.

(Vi som försöker å fåt som dä lät på den tià, 1800-talet, å förekommer i vess mån även idá, dä ä Tommy Jonsson å Rolf Wedebrand)  
 
Claes blé i å mä att han tog över dagsverkstôrpet, vekket nu skrevs Spôrehôvve, även Skogvaktare å Jaktvårdare samt skötte kôlmilera å brände kôl té alla av Grevinna Hamilton Pipers äjda gåla i Strö, Sönnersberg å Görslånna sokner, nämligen Stola å Linnhôlmen mä ånnerlydande gåla i Strö. Höj, Backa å Sal i Sönnersberg m.fl. i Görslånna, Villa-Giacomina å Lella-Erstôrp.
Claes va ånner tià utsatter för tjuvsköttar, men ente mä nôja beståene skader, men ett å aènt hagel kånne på äldre dar tränga ut ur skint, ur di köttiaste delera på hanses krôpp. Allt enligt Claeses ejen utsago. Claes blé ånner sin ongdom utsatter för ett vådaskôtt, som han själver va orsaken te.
Han sålle frakta vé sjöväjen jenom ett trångt sånn, mä namnet Stejjersånn, å där va en flåck ståckänner, han hade skjutvapnet en mönningsladdare, leggane på vétraven i eka mä mönninga mot säk, då han feck se fågla. Kveckt sålle han ta bössa som va laddater, hanen fassna å spändes så att skôttet brann å, å träffa hônom strax över knät mä möe blo som följd. Han rev sönner skjorta å drog té kraftit över skôttsårt, för att han ente sålle förblö. Rodde sen hem vekket tog minst en halltimme, sen fördes han te läkare i Liköping, som plocka ut hagla ur sårt, läkar`n hette Frökman. Då Claes va återställd sålle han visa opp säk för Greve-Piper å tacka för vården, å för å visa att han va arbetsför igen. Greve-Piper sá då, " Gôsse, när du sà skjuta, sà du hôlla i kolven, å ente i pipa".
I Claeses barn å ongdomsår va dä rätt gôtt om varg i skogen. En da när han å hanses bror Anders (Andreas), geck te vebacken för å hämta vé, kom en hjort förföljd av två gråbeningar, som han själv kalla dom, men genom stôjj, rop å andra oljud gá varja opp förföljelsen å flydde ôt motsatta hôllet. En aèn gång, när han hjälpte te mä isnotefeske mä gårdsfeskar`n på Stola, som bodde i Tejeltôrpet, som legger breve Linnhôlmen. Ätter avslutat arbete rätt sent en venterkväll på väjen hem följde han en köreväj, som Stola använde när di körde hem vé å verke. När Claes håènt te Kassvikeäng så satt dä två gråben på en kulle strax inté väjen, han våga ente gå förbi dom, men han bröt kvesta ur ett hallonkarr å kasta ôt dom, men di bara högg ôt kvesta, så han feck vänna å gå ôt Arnevika i stäèlt, å där va ingen väj, utan djuper snö å gå i, -ånjefär trekvart. Han va klädd i lång vammalsråck, som var gång han tog ett stéj, skrapa mot skarsnön, så han trodde att dä va varja som förföljd'en. När han berätta detta senare sa han: " att den gången va allt Claes skraj ".
Claes feck även, i sin ongdom avtjäna ett fängelsestraff på 14 dar. En gång, dä va när han sålle mönstra te beväring. Mönstringen skedde ve Örslösa tingsplass. När den va avslutad för Sönnersbergs pastorat följdes di på väjen hem av Länsman-Otterström, mä tésäjelse att di ente feck vänta in Kållansöpôjka, som di ente drog jamt mä, men di brudde säk ente om va han sa, så di vänta allt in Kållansöpôjka. När di väl kom så börja glåporla hagla i låfta, å dä dröjde ente längen änna dä va fullt slagsmål. Då kom Otterström å skeljde slagskämpa ôt sen sá han te Claes å stanna , så han feck tala mä`n, men Claes hôppa över ett dike. Men då ropa Otterström: " hôppa Du Spôrehôvvare Já vet var Du finns".
Ätter ena ti så kom stämninga te Claes , så han feck infinna säk ve Örslösa tingsplass där han feck sin dom, 15 dar på vatten å brö. Men då kom Otterström å sa te Claes, att om han betala 30 riksdaler så sålle han sleppa straffet, men Claes svara, Já har inget å böta Herremäns fliker mä. Otterström ble stött i kanten å sa, nå åk då, å bli fästningsfånge, men sköll ente på mäk.
 
Om något ord är oklart, kan Du få en översättning av det. Kontakta då Tommy Jonsson  
 


Läs fortsättningen i nästa uppdatering!

 
 

Tillbaka till arkivet eller till informationssidan    Till  fotogallerian.  


Copyright Pieter van den Berg ©